fbpx

Muutosvalmennus

”Jos et pidä jostain, muuta se.
Jos et voi muuttaa sitä, muuta ajattelutapaasi.”

— Mary Engelbreit

Muutosvalmennusta voidaan hyödyntää niin yksityiselämän alueilla kuin työelämässä. Joskus olemme niin ajatustemme ja uskomustemme vankeina, että saatamme tarvita ulkopuolista tukea ja ohjausta saadaksemme selkeyttä elämään. Muutosvalmentaja auttaa selkeyttämään ja kirkastamaan valmennettavan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan valmennettavan voimavaroja niin, että tämä kykenee saavuttamaan tavoitteensa.

Yksilövalmennuksessa käsittelemme elämään liittyviä haasteita tai vaikeuksia.
Tällaisia ovat mm. ahdistus, erilaiset sosiaaliset pelot tai fobiat, uran vaihto, eläkkeelle jääminen, lasten pesästä
lentäminen ja muut elämän siirtymä- ja muutosvaiheet, ruokailutottumusten ja elämäntapojen muuttaminen.
Saatat myös olla uuden tilanteen edessä ja miettiä uutta suuntaa työ- tai yksityiselämässä.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitamme tilanteesi ja määrittelemme valmennuksen päätavoitteet ja
istuntojen määrän. Seuraavissa tapaamisissa käsitellään nykytilaa, mietitään keinoja ja sekä määritellään
välitavoitteita tarkoituksena edetä kohti päätavoitetta.
Tapaamisten määrä vaihtelee yleensä muutamasta tapaamisesta 5-6 kertaan.

Ohjaan sinua näkemään elämäsi haasteet uudessa valossa. Kun muutamme näkökulmaa, alat nähdä myös ratkaisuja
aiemmin vaikeaksi koettuun tilanteeseesi. Tehtäväni ei ole kertoa mitä sinun tulee tehdä, sillä sinä olet
oman elämäsi paras asiantuntija. Toimin sinulle ennemminkin peilinä: ratkaisukeskeiset kysymykset ja erilaiset
tehtävät ohjaavat sinua oivaltaviin ajatuksiin, jotka saavat aikaan pysyvää, toivottua muutosta.

Onnistuneen valmennuksen jälkeen näet tilanteesi selvemmin ja ymmärrät itseäsi paremmin. Uskallat luottaa
itseesi ja mahdollisuuksiisi, tunnistat voimavarasi paremmin ja pystyt keskittymään asioihin, jotka vievät
sinua kohti tavoitteitasi ja elämää, joka tekee sinut sinut onnelliseksi.

NLP

NLP:n menetelmiä hyödynnetään mm. pelkojen poistamisessa, terapiatyössä, esiintymistaitojen kehittämisessä, itse-tunnon vahvistamisessa, , johtamisen valmentamisessa, luovuuden ja intuition kehittämisessä, ongelmanratkaisussa sekä yritysten kehitystyössä.

Tunnelukot

Skeematerapian eli tunnelukko- työskentelyn avulla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia niin ihmissuhteissa kuin työelämässäkin. Tunnelukko voi olla esimerkiksi epä-realistinen pelko tai ihmissuhteita han-kaloittava ajattelu- ja käyttäytymistapa.

EFT-terapia

EFT (Emotional Freedom Technique) on on nimensä mukaisesti tunteiden vapautustekniikka, jossa naputellaan sormin kehon meridiaanipisteitä.Näin saadaan energiatukoksiaavattua, jolloin myös tunteet jatunnelukot purkautuvat.

NLP

NLP eli eurolingvistinen ohjelmointi (engl. neuro-linguistic programming) on soveltavan psykologian suuntaus, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten välistä kommunikaatiota ja oppimista.
Sana ”neuro” viittaa ihmisen neurologisiin prosesseihin, eli aivoissamme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn.
”Lingvistinen” viittaa puhuttuun kieleemme ja kehonkieleen, joiden välityksellä kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla.

”Ohjelmoinnilla” tarkoitetaan ajattelumme rakennetta ja sitä, kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan parempia tuloksia.

NLP:n tausta ja historia

NLP lähti kehittymään Yhdysvalloissa 1970-luvun alussa psykologi Richard Bandlerin ja kielitieteen professori John Grinderin toimesta. He tutkivat ja mallittivat terapeutteja, jotka onnistuivat poikkeuksellinen hyvin. Mallituksen kohteita olivat mm. perheterapeutti Virginia Satir, Gestalt-terapeutti Fritz Perls sekä hypnoterapeutti Milton H. Ericsson.

Onnistuneiden terapeuttien mallitusten jälkeen Bandler ja Grinder laajensivat mallituksia muiden alojen huippuosaajiin: he tapasivat olympiaurheilijoita, yritysjohtajia, ”huippumyyjiä, taiteilijoita jne. Oivalluksena oli, että huippuosaajien tiedostamattomat taidot ja mielen strategiat voidaan mallintaa ja opettaa myös muille ihmisille.

NLP:n hyödyntäminen valmennuksessa

NLP-menetelmiä hyödynnetään esimerkiksi henkilökohtainen valmennuksessa, pelkojen poistamisessa, terapiatyössä, esiintymistaitojen kehittämisessä, itsetunnon vahvistamisessa, huippu-urheilijoiden henkisessä valmennuksessa, johtamisen valmentamisessa, luovuuden ja intuition kehittämisessä, ongelmanratkaisussa sekä yritysten kehitystyössä.

NLP:ssä kiinnostuksen kohteena ovat taito, taitavuus, onnistumiset sekä niiden rakenne. NLP on joukko tekniikoita, joiden avulla saamme aikaan toivottuja muutoksia ja sen myötä haluttuja tuloksia. Siinä missä perinteinen psykologia on usein keskittynyt siihen, miksi ihmisillä on ongelmia, on NLP keskittynyt siihen, miten ihmiset ratkaisevat ongelmansa ja elävät haluamaansa elämää.

• henkilökohtainen muutos
• henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
• pelkojen poistaminen
• uskomusten muuttaminen
• itsetunnon vahvistaminen
• tunteiden ja tunnetilojen hallinta
• luovuuden ja intuition kehittäminen
• henkilökohtainen muutos
• terapiatyö
• henkilökohtainen valmennus/coaching
• mentorointi
• henkinen hyvinvointi
• parempien tulosten aikaansaaminen
• oman mielen hallinta
• itsensä kehittäminen
• traumoista ja ikävistä muistoista eroon pääsy
• tehokkaampi, tarkoituksenmukaisempi ja vaikuttavampi kommunikointi
• arvojen selvittäminen
• ajattelun hallinta
• oppimisen tehostaminen
• stressinhallinta
• käyttäytymisen muuttaminen
• elämänhallinta ja itsensä johtaminen
• ahdistuksen ja masennuksen hoito
• laihduttaminen
• tupakoinnin lopettaminen
• esiintymistaitojen kehittäminen
• itsensä ja muiden motivoiminen
• erilaisten fobioiden hoito
• luottamuksen ja tunneyhteyden luominen
• henkisten voimavarojen hyödyntäminen ja kasvattaminen
• toimintastrategioiden muokkaaminen
• itsetuntemuksen parantaminen
• päätöksenteko
• rentoutuminen
• elämässä menestyminen
• luovuuden ja intuition kehittäminen
• henkilökohtainen muutos
• ihmisten johtaminen
• urheilijoiden henkinen valmennus
• myyntityö
• ongelmanratkaisu
• yritysten kehitystyö
• oppimisen tehostaminen
• stressinhallinta

Tunnelukkotyöskentely eli skeematerapia

Skeematerapia on terapiamenetelmä, jota käytetään tunnelukkojen työstämiseen.
Se pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan sen on kehittänyt yhdysvaltalainen psykoterapeutti Jeffrey Young.
 

Mitä ovat tunnelukot?

Tunnelukot ovat lapsuudessa tai nuoruudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne voivat ilmetä esimerkiksi vaikeutena tunnistaa tai säädellä omia tunteita. Ne johtavat usein toistuviin vaikeuksiin ihmissuhteissa ja saattavat ilmetä myös itselle tai toisille haitallisena käyttäytymisenä.
 
Tunnelukkoihin liittyy usein syyllisyyden ja häpeän tunteita. Vaikka tietäisi, miten olisi hyvä toimia, huomaa toistavansa haitallista kaavaa kerta toisensa jälkeen. Voimakkaat tunteet vievät mennessään ja omaa toimintaa on vaikeaa ymmärtää; miksi toimin niin kuin toimin.
Skeematerapia auttaa tunnistamaan omia tunteita, ja luomaan niihin hyväksyvää ja ymmärtävää suhdetta. Tunteiden kanssa on helpompi olla, kun oma suhtautuminen niihin muuttuu.
 
Olen suorittanut skeematerapian koulutusohjelman, joka antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet soveltaa skeematerapian työmenetelmiä. Näitä ovat mm. skeemojen tunnistaminen, selviytymiskeinojen tunnistaminen, lapsuuden vaikutusten arviointi, ja moodityöskentely. Tunnelukkoja käsitellään kokemuksellisilla työmenetelmillä, esimerkiksi mielikuvatyöskentelyllä, tuolityöskentelyllä sekä psykodraamapohjaisen roolityöskentelyn avulla.
 
Haitallinen skeema voi olla esimerkiksi epärealistinen pelko tai ihmissuhteita hankaloittava ajattelu- ja käyttäytymistapa. Skeematerapian avulla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia niin ihmissuhteissa kuin työelämässäkin. Se on todettu tehokkaaksi terapiamuodoksi mm. masennuksen, ahdistuksen tai paniikkikohtausten hoidossa.
 

EFT-terapia

EFT eli tunteiden vapautustekniikka (emotional freedom techniques) on psykologista akupunktiota ilman neuloja. Menetelmällä voi käsitellä esimerkiksi häiritsevää tunnekokemusta tai fyysistä oiretta. EFT-hoidossa (tunnetaan myös nimellä tapping) naputellaan sormin meridiaanien päätepisteitä yläkehossa. Näin saadaan avattua energiatukoksia, jolloin myös tunteet ja tunnelukot purkautuvat. Usein tämä johtaa myös fyysiseen kehon paranemiseen.

EFT on tieteellisesti tutkittu menetelmä, ja sen on todettu toimivan erityisesti ahdistustyyppisiin oireisiin. Akupunktiopisteiden naputtelu laskee tutkitusti veren kortisolitasoja ja rentouttaa kehoa ja mieltä. Hoitomenetelmän on kehittänyt Stanfordin yliopiston insinööri Gary Graig. Tämä nopea ja tehokas tekniikka on käytössä monissa sairaaloissa mm. Iso-Britanniassa.

EFT-hoitoa käytetään erityisesti erilaisten tunneperäisten ongelmien hoitoon, esimerkiksi stressi, unettomuus, syömishäiriöt, riippuvuudet, ahdistukset, pelot ja itsetunto-ongelmat. Myös ADD- ja ADHD-lapsia on saatu rauhoittumaan menetelmää käyttäen.

EFT-terapiassa keskustellaan aluksi hoidettavasta ongelmasta ja sen ilmenemismuodoista. Keskustelun perusteella valitaan hoito-ohjelma, joka käydään yhdessä läpi. Samalla käydään läpi myös ne EFT-menetelmän perusteet, joita itsehoidossasi tarvitset. Yhden terapiatapaamisen pituus on useimmiten 1,5 – 2 tuntia. EFT-terapia on samalla EFT-valmennusta: usein jopa yksi terapia/opetuskerta riittää, koska opit hoitamaan itse itseäsi menetelmän avulla.

Hinnat

Yksilövalmennus / Online-valmennus:

Konsultaatioaika 20 min / 30 €
45 min / 85 €
90 min / 135 €
5 x 45 min / 385 €  (voimassa 2 kk ostohetkestä)

Maksutapa: käteinen  tai lasku.
 Online-valmennus maksetaan ennen istuntoa pankkisiirtona etukäteen.

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Koulutusten hinnat määräytyvät keston ja sisällön mukaan.